ارتباط با ما

پیامرسان

اهتمام ویژه
در بحث تربیت طلاب
انقلابی و جهادی

 

حوزه های علمیه که در طول تاریخ همواره یکی از ارکان پیشرفت تاریخ تشیع بوده اند پس از انقلاب اسلامی کانون توجهات و مرکز علمی و فکری نظام اسلامی گردید. انقلابی که از درون حوزه ها شکل گرفت و امروز نیز در گام دوم انقلاب کانون توجهات و نظریه پرداز اصلی آن است. مدارس علمیه نیز همواره نقش تربیت نیروهای مستعد برای ثمردهی در این نظام اسلامی را به عهده داشته اند.

ادامه مطلب

خانهسوالاتتماسارتباط با ما